France été 94

Création 1994 

Chorégraphie Willy Tsao
Danse Ying Xiao Rong
Qiao Yang
Lu Li Na
Long Yun Na
Zhou Nian Nian
Ma Bo
Xing Liang
Sang Ji Jia
Mi Xin
Su Ka
Yang Yun Tiao
Shi Xuan
Li Hang Zhong
Tan Wei
Zhu Kai
Lumières Tommy Wang
Voir aussi :
Production Compagnie de danse de Canton [Chine]