Report of Giving Birth

Création 2003 

Chorégraphie Wen Nul
Paroles Feng Oehua
He Zhumei
Wang Mei
Wang Yanan
Wen Hui
Danse Feng Dehua
Wang Mei
Wang Yanan
Zheng Fuming
Wen Hui
Wu Wenguang
Su Yuming
He Zhumei
Scénographie Song Dong
Yin Xiuzhen
Lumières Nami Makayama
Vidéo Wen Hul
Musique Wen Gin
Montage Wu Wenguang
Production Living Dance Studio [Chine]