La Bourse à la licorne

Création 2015 

Interprétation Chi Xiaoqiu (Xue Xiangling)
Jiang Yishan (Zhao Shouzhen)
Mei Qingyang (Mei Xiang)
Huang Chen (Hu Po)
Shen Wenli (Madame Xue)
Kai Zhang (Xue Liang)
Zhang Jianfeng (Zhao Luhan)
Liang Junwei (Biyu)
Zhan Lei (Zhou Tingxun)
Tan Zhengyan (Lu Yuanwai)
Yu Chen (Lu Tianlin)
Wang Qianqian (Zhou Daqi)
Meng Xianteng (Lao Binxiang)
Li Yang (Xiao Binxiang)
Musicien Ma Shuai (percussions)
Qin Qin (Jinghu)
Régie Shen Jiaxin
Production Jingju Theater Company of Beijing (Pékin)
Les données de ce spectacle sont incomplètes...

Dates

2015-2016 Grand Théâtre de Genève (Genève) [1 rep.]