Wie fäert, deen huet Angscht

Création 2013 

Conception Roll Gelhausen
Interprétation Roll Gelhausen
Musicien Camille Nanquette
Paul Dahm

Dates

2013-2014 Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette) [1 rep.]