Si mer nach ze retten ?

Eng kabarettistesch Virwëtztut

Création le  : Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette)

Conception Claude Faber
Roll Gelhausen
Francis Kirps
Christiane Kremer
Pierre Puth
Interprétation Claude Faber
Roll Gelhausen
Francis Kirps
Christiane Kremer
Pierre Puth
Production Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette)

Dates

2020-2021 Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette) →  [2 rep.]
2020-2021 Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette) →  [2 rep.]