Tokyo Notes

Création 2008 

Mise en scène Oriza Hirata
Interprétation Makoto Adachi
Kenichi Akiyama
Mami Goto
Yoko Hirata
Tatsuya Kawamura
Hiroko Matsuda
Shû Matsui
Miyuki Moriuchi
Umi Nagano
Mizuho Nojima
Koji Ogawara
Yuri Ogino
Hiroshi Ota
Tadashi Otake
Hiroshi Otsuka
Haruka Saito
Mizuho Tamura
Minako Tsuji
Takako Yamamura
Kenji Yamauchi
Scénographie Itaru Sugiyama
Lumières Tamotsu Iwaki
Régie générale Aiko Harima
Production Komaba Agora Theater (Tokyo)

Dates

2008 Festival d'Automne à Paris (Paris) →  [8 rep.] Théâtre de Gennevilliers (Gennevilliers)
2009 La Bâtie (Genève) →  [5 rep.] Théâtre Saint-Gervais

Partenaires de production

Coréalisation Théâtre de Gennevilliers (Gennevilliers)
Festival d'Automne à Paris (Paris)