"M" comme Mishima

Création le  : Tokyo Bunka Kaikan (Tokyo)

Chorégraphie Maurice Béjart
Danse Juichi Kobayashi
Go Masudo
Naoki Takagishi
Haruo Goto
Kazuo Kimura
Yasuyuki Shuto
Mitsunori Arai
Naoki Matsumoto
Mika Yoshioka
Miki Aizu
Scénographie Maurice Béjart
Costumes Maurice Béjart
Musique originale Toshirō Mayuzumi
Musique Claude Debussy
Johann Strauss II
Erik Satie
Richard Wagner
Production The Tokyo Ballet (Tokyo)

Spectacle créé pour le trentième anniversaire du Tokyo Ballet

Dates

1992-1993 Tokyo Bunka Kaikan (Tokyo) → ...
1993-1994 Opéra de Paris (Paris) →  [6 rep.] Palais Garnier