Benoît Bar

Chorégraphe (6)

2019 Ego  chorégraphie Benoît Bar
2016 Fopatapé !  chorégraphie Benoît Bar
2011 Drive In  chorégraphie Benoît Bar
Partis pour toujours  chorégraphie Benoît Bar
2010 Canapé(s)  chorégraphie Benoît Bar
2007 Les Trois Ours  chorégraphie Benoît Bar

Danseur (2)

2010 Canapé(s)  chorégraphie Benoît Bar
2007 Les Trois Ours  chorégraphie Benoît Bar

Scénographe (2)

2019 Ego  chorégraphie Benoît Bar
2016 Fopatapé !  chorégraphie Benoît Bar