Gauri Sharma Tripathi

Inde

Chorégraphe (3)

2009 Gnosis  chorégraphie Akram Khan
2002 Ardhanarishwara  chorégraphie Gauri Sharma Tripathi
2001 Polaroid Feet  chorégraphie Akram Khan

Compositeur (2)

2002 Ardhanarishwara  chorégraphie Gauri Sharma Tripathi
2001 Polaroid Feet  chorégraphie Akram Khan

Autres métiers (1)

Collaborateur à la chorégraphie
2007 Monstres sacrés  chorégraphie Akram Khan