Samia Orosemane

2 spectacles

Autrice

2018Samia Orosemane - nouveau spectacle de Samia Orosemane
2016Femme de couleurs de Samia Orosemane mise en scène Samia Orosemane

Comédienne

2018Samia Orosemane - nouveau spectacle de Samia Orosemane
2016Femme de couleurs de Samia Orosemane mise en scène Samia Orosemane

Autres métiers

Metteuse en scène
2016Femme de couleurs de Samia Orosemane mise en scène Samia Orosemane