Shilpa Gupta

Scénographe

2012 Nixon in China  musique John Adams mise en scène Chen Shi-Zheng

Costumier

2012 Nixon in China  musique John Adams mise en scène Chen Shi-Zheng